2022

Wizyta JE Theodora Cosmin Onisii (Ambasadora Rumuni w Polsce) w WSFiZ

W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie JM Rektora dr. Edwarda Hościłowicza, prof. WSFiZ z Ambasadorem Rumuni w Polsce JE Panem Theodorem Cosmin Onisii.
W zaplanowanym wydarzeniu udział wzięli także:
Pan Stefan Porojan – Radca-Minister, Pani Corina Arteni – Radca-Minister, Pani Ewa Ustymowicz – Moroz Konsul Honorowy Rumunii w Białymstoku.

2021

W dniach 25-26 października 2021 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSFORMACJE GOSPODARKI REGIONU Przedsiębiorstwa w procesie zmian.

Konferencja koncentrowała się na aktualnych problemach funkcjonowania przedsiębiorstw.  W czasie dwóch dni obrad dyskutowano o współczesnych procesach zarządzania i zmianach zachodzących w przedsiębiorstwach.

W konferencji uczestniczyli głównie przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego z kraju i zagranicy. Ponadto brali w niej udział reprezentanci lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Konferencja została objęta patronatem honorowym  Prezydenta Miasta Białegostoku, Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, a także patronatem honorowym Wojewody Podlaskiego.

Więcej informacji o konferencji:

Konferencja TRE 21

W dniu 9 października, na Auli Kongresowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się uroczysta XXIX już Inauguracja. Nowy rok akademicki zainaugurował Rektor WSFiZ doc. dr Edward Hościłowicz.

Zgodnie z tradycją rok akademicki rozpoczął wykład inauguracyjny. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjął prof. dr hab. Piotr Pysz. Tytuł wykładu: „Polityka ładu społeczno – gospodarczego dla Europy a koncepcja federacyjna Alexandra Hamiltona w XVIII wieku w USA”.
Ważnym punktem inauguracji było wręczenie przez JM Rektora nagród i wyróżnień. Senat Uczelni, przyznał Godność Profesora Zasłużonego WSFiZ, za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju naukowego oraz zasług w dziele kształcenia i wychowania studentów. Ten zaszczytny tytuł otrzymali: Prof. dr hab. Piotr Pysz, oraz Prof. dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska. Rektor WSFiZ przyznał też Odznaki Honorowe oraz Dyplomy osobom szczególnie zasłużonym dla Uczeni. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Piotr Karpowicz, przewodniczący Zarządu Klubu MBA, Magdalena Nowak wiceprzewodnicząca Klubu MBA WSFIZ oraz członkowie Zarządu Klubu: Marek Skowronek, Wojciech Ochocki, Artur Laskowski.  Dodatkowo odznaki otrzymali: Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali i Beata Tochwin – Przewodnicząca Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu.

Seminarium polsko-niemieckie „Społeczna gospodarka rynkowa w dobie pandemii”

W dniach 27 września- 1 października 2021 r. w ełckiej Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyło się Seminarium polsko-niemieckie „Społeczna gospodarka rynkowa w dobie pandemii”. Seminarium zostało zorganizowane po raz piąty przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Konrad Adenauer Stiftung oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Wśród uczestników i wybitnych prelegentów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (przewodnicząca PTE), prof. dr Georg Milbradt (były premier Saksonii), prod. dr Harold James (University in Princeton), dr Marzenna James (University in Princeton), prof. dr hab. Anna Ząbkowicz (Uniwersytet Jagielloński), David Gregosz (dyrektor Fundacji Konrada Adenauera), dr Justyna Schulz (dyrektor Instytutu Zachodniego), prof. dr hab. Piotr Pysz (Wyższa Szkoła Gospodarki i Techniki w Vechta-Diepholz).

Podczas seminarium eksperci z Polski, Niemiec i USA debatowali o wyzwaniach dla SGR w dobie zmian politycznych w Europie, w Niemczech po wyborach  do Bundestagu, a także wobec zagrożeń dla demokracji i rozwoju nowych technologii.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę pozytywną WSFiZ

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filii w Ełku, umożliwia studentom kierunków: zarządzanie, finanse i rachunkowość osiągnięcie założonych efektów uczenia się na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały spełnione.

Kolejny sukces Studentów Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu – I miejsce!
Wielkie gratulacje naszym utalentowanym Studentkom – Grodecka Izabela, Marta Szałaj, Sylwia Czarnecka reprezentantkom Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu za zajęcie I miejsca w konkursie pt. „Współpraca międzynarodowa województwa podlaskiego – analiza SWOT”. Organizatorem konkursu było Studenckie Koło Ekonomii Międzynarodowej działające na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.
Życzymy dalszych sukcesów!

W dniach 27 września – 1 października 2021 r. w ełckiej Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyło się Seminarium polsko-niemieckie „Społeczna gospodarka rynkowa w dobie pandemii”. Seminarium zostało zorganizowane po raz piąty przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Konrad Adenauer Stiftung oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Wśród uczestników i wybitnych prelegentów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (przewodnicząca PTE), prof. dr Georg Milbradt (były premier Saksonii), prod. dr Harold James (University in Princeton), dr Marzenna James (University in Princeton), prof. dr hab. Anna Ząbkowicz (Uniwersytet Jagielloński), David Gregosz (dyrektor Fundacji Konrada Adenauera), dr Justyna Schulz (dyrektor Instytutu Zachodniego), prof. dr hab. Piotr Pysz (Wyższa Szkoła Gospodarki i Techniki w Vechta-Diepholz).

Podczas seminarium eksperci z Polski, Niemiec i USA debatowali o wyzwaniach dla SGR w dobie zmian politycznych w Europie, w Niemczech po wyborach  do Bundestagu, a także wobec zagrożeń dla demokracji i rozwoju nowych technologii.

Klub MBA WSFiZ – spotkanie z Jackiem Santorskim
W ramach spotkań Klubu MBA WSFiZ, w dniu 22.06.21 gościliśmy  Jacka Santorskiego – psychologa biznesu i przedsiębiorcę – prowadzącego firmę doradczą Values_.
Czynniki sukcesu w biznesie – recepta Wiesława Żyznowskiego
W ramach Akademii Dobrych Praktyk WSFiZ (11.06.2021) mieliśmy zaszczyt gościć Wiesława Żyznowskiego Prezesa Zarządu Mercator Medical S.A. Pan Prezes Wiesław Żyznowski znalazł się na 18. miejscu listy najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” z majątkiem wycenianym na 2,3 mld zł. Jego firma stała się gwiazdą warszawskiego parkietu, trafiła do WIG20, rosnąc o kilka tysięcy procent.
Temat wystąpienia: „Czynniki sukcesu w biznesie – recepta Wiesława Żyznowskiego”.
2020

Zhakuj Podlaskie 4.0 – 1 miejsce

Z wielką dumą chcielibyśmy zakomunikować, iż nasza ekipa z Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu w składzie Beata Tochwin, Marta Szałaj, Zuzia Krupińska, Radosław Gryciuk zajęła I miejsce w Hackathonie w kategorii Promocja i Marketing 4.0. Mentoringowego wsparcia udzielił Sylwester Pilipczuk. Gratulujemy i cieszymy się, że mamy takich utalentowanych studentów, już czekamy na Wasze kolejne sukcesy.

2020

Procedura wytwarzania i wydawania dyplomów (dokumenty publiczne)

W porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Spraw Obywatelskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku jako pierwsza w Polsce pozytywnie zakończyła procedurę określania wzorów dokumentów publicznych określonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.) w związku z ustawią z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.). Wytworzone wzorce dokumentów publicznych zostały włączone do Katalogu Wzorów i Wzorców Dokumentów Autentycznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku Decyzją DAiPM-WSNPA-078-1-98/2019 z dnia 31 stycznia 2020 roku wpisana została na listę jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. Jednostkę zatwierdzono na 5 lat. W ten sposób spełnione zostały wymagania artykułu 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2020 r., poz. 35). Lista zatwierdzonych, na potrzeby przyjmowania cudzoziemców, jednostek prowadzących studia wskazuje: https://www.gov.pl/web/mswia/zloz-wniosek-o-zatwierdzanie-jednostki-lub-organizatora-strazu-na-potrzeby-przyjmowania-cudzoziemcow.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 sierpnia 2020 roku oraz po zasięgnięciu pinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w Uchwale Nr 559/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., udzielono Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku pozwolenia na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „bezpieczeństwo państwa”, prowadzonych w Filii w Ełku.

Nowy kierunek w WSFiZ (Filii w Ełku) – Bezpieczeństwo państwa!

Z wielką radością informujemy, iż w dniu 28 sierpnia 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję o pozwoleniu na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo państwa, prowadzonych w Filii w Ełku

W styczniu ruszyła druga edycja Wyższej Szkoły Liderów Przyszłości

W dniach 21-22 lutego 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku była współorganizatorem.

W marcu odbyły się Dni Rumuńskie w WSFiZ

2019

W kwietniu odbył się IV Kongres Liderów Zmian. Uczestniczyło w nim ponad 350 przedstawicieli firm z miasta i regionu.
Władze uczelni przedstawiły dotychczasową działalność i perspektywy rozwoju relacji z otoczeniem biznesowym.

20 marca odbyło się w WSFiZ Jubileuszowe XX Podlaskie Forum Ekonomistów pt. „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju. Wyzwania na kolejną dekadę”.

Uczelnia została doceniona za wdrożenie dwóch projektów: „Akademię Kompetencji Przyszłości” oraz „Rozmowy rekrutacyjne pod kontrolą – Twoją ścieżkę kariery”.

Ukazała się najnowsza książka dr. Anatoliusza Kopczuka, Prorektora WSFiZ pt. „Analiza finansowa przedsiębiorstwa”

17 lipca WSFIZ otrzymała zgodę na uruchomienie nowego kierunku w – Administracja.

 

 

14 września zainaugurowano projekt Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości

W październiku WSFIZ PODPISAŁA UMOWY O WSPÓŁPRACY Z UNIVERSITY OF ZADAR W CHORWACJI ORAZ INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA W PORTUGALII

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2019 roku oraz po zasięgnięciu pinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w Uchwale Nr 525/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku nadano uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „administracja”.

2018

W kwietniu odbył się III Kongres Liderów Zmian. Uczestniczyło w nim ponad 300 przedstawicieli firm z miasta i regionu.

Władze uczelni przedstawiły dotychczasową działalność i perspektywy rozwoju relacji z otoczeniem biznesowym.

2017

W kwietniu odbył się II Kongres Liderów Zmian. Uczestniczyło w nim ponad 250 przedstawicieli firm z miasta i regionu. Uczelnię odwiedził Prezydent Białegostoku prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski.

Władze uczelni przedstawiły dotychczasową działalność i perspektywy rozwoju relacji z otoczeniem biznesowym.

2016

W kwietniu odbył się I Kongres Liderów Zmian. Uczestniczyło w nim ponad 250 przedstawicieli firm z miasta i regionu. Uczelnię odwiedził Prezydent Białegostoku prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski.

Władze uczelni przedstawiły dotychczasową działalność i perspektywy rozwoju relacji z otoczeniem biznesowym.

2015

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej na kierunku Finanse i rachunkowość na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym i wydała ocenę pozytywną na okres 6 lat.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 września 2015 r. nadało uprawnienia Wydziałowi Zarządzania w Filii w Ełku do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku Praca socjalna.

W Ełku powstaje Centrum Edukacji Mundurowej – liceum ogólnokształcące WSFiZ

2014

Funkcję Rektora od 01 września 2014 roku pełni ponownie doc. dr Edward Hościłowicz. Misją nowego Rektora jest rozwój relacji z biznesem i kształtowanie praktycznego wymiaru kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej na kierunku zarządzanie, na Wydziale Zarządzania w Filii w Ełku oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych w Białymstoku. Komisja przyznała pozytywną ocenę na 6 lat.

2013

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku przewodniczyła organizacji XI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbywającego się w dniach 8-21 maja 2013 roku. III miejsce naszej uczelni w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych w Akademickich Mistrzostwach Polski.

WSFiZ od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym wysoką jakość świadczonych usług  edukacyjnych. W 2013 WSFiZ uplasowała się na 1 miejscu w Białymstoku w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich  miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita. Alma Mater przyznano również tytuł „Uczelni Liderów”.

2012

Ocenie poddany został kierunek Ekonomia na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej.
Uchwałą nr 467/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2012 roku wydało ocenę pozytywną na prowadzenie studiów w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku ekonomia.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku jako pierwsza niepubliczna Uczelnia w regionie otrzymuje Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: „kształcenie i obsługa studentów oraz projektowanie kierunków studiów”.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizowała projekt „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.
Wymiana przebiega pod hasłem „Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, badacze, budowniczowie, wojskowi, artyści, emigranci”.

2011

Połączenie Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Nauk Humanistycznych w Ełku.
Funkcjonują one obecnie jako Wydział Zarządzania.
Katalog www Biblioteki Głównej został rozbudowany o moduł Wydawnictwa elektroniczne (ebooki) oraz Wydawnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa gdzie można znaleźć publikacje elektroniczne dostępne z serwera biblioteki.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zostaje wyróżniona jako najlepsza Uczelnia w klasyfikacji uczelni niepublicznych na przestrzeni 20 lat.

2010

Powstaje Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji.

Uroczyste otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2009

W ramach wzbogacania bazy dydaktyczno-naukowej istotne znaczenie miało utworzenie laboratorium GIS-u (Geografic Information Systems) w Ostrowi Mazowieckiej.
Studenci korzystają z umieszczonego na platformie estudia kursu e-learningowego z Przysposobienia bibliotecznego, który w nowoczesny sposób uczy korzystania z zasobów biblioteki.
Otwarcie Fundacji im. prof. zw. dr. hab. Tadeusza Kasprzaka.

Studia MBA w WSFiZ zostają uhonorowane Medalem Europejskim za profesjonalizm dla studiów, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
Uczelnia otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku filologia angielska.

2008

W ramach wzbogacania bazy dydaktyczno-naukowej istotne znaczenie miało utworzenie laboratorium GIS-u (Geografic Information Systems) w Ostrowi Mazowieckiej.
Studenci korzystają z umieszczonego na platformie estudia kursu e-learningowego z Przysposobienia bibliotecznego, który w nowoczesny sposób uczy korzystania z zasobów biblioteki.
Otwarcie Fundacji im. prof. zw. dr. hab. Tadeusza Kasprzaka.

2007

Pozyskano fundusze i zrealizowano projekt tzw. laboratorium graficznego.

2006

Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku zostaje doc. dr Edward Hościłowicz.

2005

Projekt „Mój pomysł na karierę zawodową” w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca”.

2004

Powstanie Centrum Kształcenia Podyplomowego.
Biblioteka Filii w Ełku przeniesiona została do nowych, przestronnych pomieszczeń w oddanej do użytku siedzibie uczelni.
Projekt odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) pt. „Akademia Augustowska” realizowany wspólnie z firmą British American Tobacco Polska S.A oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (2004-2009).
Projekt „Praca niejedno ma imię” w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca”.

W Ełku powstaje Centrum Studiów Podyplomowych

2003

W Uczelni funkcjonuje system wspomagania obsługi dydaktyki RECTO.

Po kontroli PKA, na Wydziale Gospodarki Przestrzennej uruchomiono studia magisterskie oraz inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna.
Wybudowanie Centrum Kongresowego.
Nominacja obiektu przez Stowarzyszenie Architektów Polskich do nagrody AEDIFICIUM.

Rozpoczyna się cykl corocznych, międzynarodowych konferencji naukowych CISIM

Computer Information Systems and Industrial Management Applications

2002

Powstanie Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Utworzenie Wydziału Nauk Humanistycznych w Ełku.
Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Uczelnia otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.
Z inicjatywy WSFiZ zostało powołane Polsko-Białoruskie Kolegium Szkół Wyższych.

W Bibliotece Głównej zautomatyzowano proces wypożyczeń poprzez wprowadzenie kodowanych kart czytelnika, a także kodów kreskowych na książki.
Również od tego roku biblioteka posiada własną stronę internetową.
W Ełku funkcjonuje kompleks nowych budynków położonych nad jeziorem „Ełk”.

W celu realizacji programu kształcenia na kierunkach prowadzonych w Filii w Ełku wykorzystuje się następujące laboratoria specjalistyczne:

  • laboratoria i pracownie informatyczne
  • laboratorium fizyki
  • laboratorium chemii
  • pracownia i laboratorium budownictwa.

Wmurowanie kamienia i podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy centrum konferencyjnego w Białymstoku.

Powstanie Biura Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Biura Karier Filii WSFiZ w Ełku.
Uroczyste otwarcie obu biur nastąpiło w marcu 2003 roku.

2001

Utworzenie Wydziału Nauk Humanistycznych w Białymstoku.
Uruchomienie 2-letnich studiów podyplomowych Master of Business Administration we współpracy z uczelnią z Niemiec – Fachhochschule w Osnabrück.
Biblioteka Główna umożliwia dostęp do baz EBSCO.

7 czerwca 2001 roku – wmurowanie kamienia i podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy własnego obiektu w Ełku.

Za zgodą MEN, Wydział Zamiejscowy w Ełku został przekształcony w Filię w Ełku.
Utworzenie Wydziału Nauk Technicznych w Ełku.

 

2000

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku uzyskuje akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM dla programu kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
Nagroda za debiut w Festiwalu Pieśni Moniuszkowskiej dla Chóru WSFiZ.
Na zasadzie partnerskiej współpracy Giełdy Papierów Wartościowych z władzami uczelni, powstała Szkoła Giełdowa przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku – jako jedna z nielicznych przy uczelni niepaństwowej i jedyna w Polsce północno-wschodniej.

1999

Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania otrzymują stypendia naukowe przyznawane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
Uczelnia uzyskuje prawo do prowadzenia Wydziału Zamiejscowego w Ełku – Wydział Zarządzania i Marketingu.
W WSFiZ zaczyna funkcjonować Europejski System Transferu Punktów (ECTS).

1998

Zagospodarowanie niedokończonego szkieletu żelbetowego czteropiętrowej hali produkcyjnej.

Rozpoczyna działalność Biblioteka Filii w Ełku.
Biblioteka Główna w Białymstoku przeniosła się do nowych pomieszczeń w budynku E przy ul. Ciepłej 40, gdzie powstała nowoczesna czytelnia multimedialna.

Utworzony został Wydział Gospodarki Przestrzennej.
Studenci WSFiZ po raz pierwszy wyjeżdżają w ramach programu Socrates – Erasmus do uczelni w krajach Unii Europejskiej.

1997

Na mocy uchwały Senatu utworzone zostają dwa wydziały: Finansów i Informatyki oraz Zarządzania i Marketingu.
Uczelnia otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
Przełom w historii biblioteki.
Rozpoczął się proces komputeryzacji jednostki poprzez uruchomienie pierwszych modułów systemu komputerowego MAK na licencji Biblioteki Narodowej.

1996

Pierwsze Mistrzostwa Polski w siatkówce mieszanej uczelni niepublicznych we Wrocławiu.
Zdobywcy złotego medalu.

Pierwsi absolwenci uzyskali dyplomy ukończenia studiów licencjackich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Od 26 września 1996 roku w WSFiZ funkcjonuje powołane przez Rektora Wydawnictwo Naukowe. Politykę wydawniczą Uczelni prowadzi Komitet Wydawniczy.
Z inicjatywy J. M. Rektora prof. dr. hab. Józefa Szabłowskiego powstał Chór Uczelniany Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Założycielem i pierwszym dyrygentem chóru była Agnieszka Duda-Bieniek.

1995

Z inicjatywy kierownika Studium Wychowania Fizycznego mgr. Tadeusza Cimoszuka, powołano Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

1994

Uczelnia przenosi się do zaadaptowanych budynków.

1993

Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki w Białymstoku, jako założyciel, występuje z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o powołanie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
17 sierpnia 1993 roku WSFiZ została wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją 23.
Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku zostaje prof. dr hab. Józef Szabłowski.

Uczelnia posiada strukturę bezwydziałową.
Kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach studiów licencjackich: finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing.
Na pierwszy rok studiów dziennych i zaocznych przyjętych zostało około 800 studentów.
Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku rozpoczęła działalność równocześnie z inauguracją zajęć na uczelni w październiku 1993 roku.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku kupiła obiekty po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych im. M. Nowotki „Bielpo”.
W pierwszej kolejności przeprowadzono remont budynku administracyjnego „Bielpo” położonego wzdłuż ulicy Ciepłej.
Kolejnym etapem było sukcesywne zagospodarowywanie głównego budynku produkcyjnego na cele edukacyjne.