Od roku 1998/99 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku wspiera mobilność akademicką. Wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie w ramach Programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus + jest Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Celem Programu Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Program Erasmus+ wspiera kraje w nim uczestniczące w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl

Głównym zadaniem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych poprzez:

  • wymianę studentów obejmującą wyjazdy na studia,
  • wyjazdy studentów na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw,
  • wymianę nauczycieli akademickich,
  • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych,
  • przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów,
  • system zaliczania okresu studiów odbytych w innym kraju.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+ !

Pracownicy

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Pracownicy WSFiZ w Białymstoku mogą wyjeżdżać w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej lub odbycia szkolenia prowadzącego do rozwoju i nabycia kwalifikacji zawodowych, odbywającego się w uczelni lub innej organizacji. Wyjazdy nie obejmują uczestnictwa w konferencjach.

Pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy dwustronne na realizację danego działania. Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu przeprowadzenia zajęć wymaga realizacji minimum 8 godzin zajęć (wyjazd na 1 tydzień lub krótszy okres). W ramach Programu dopuszczalne są okresy mobilności od 2 dni do 2 miesięcy.

W ramach mobilności pracowników możliwa jest też realizacja przyjazdów pracowników przedsiębiorstw z krajów uczestniczących w programie do uczelni w celu przeprowadzenia wykładów dla studentów.

Mobilność realizowana w ramach projektów KA103 dotyczy wyjazdów do państw określanych jako „kraje programu”. Kraje programu współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników. Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje partnerskie, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Kraje te są zgrupowane w regiony wg instrumentów finansowych UE, z jakich dofinansowywana jest współpraca. Mobilność z krajami partnerskimi realizowana jest przez WSFiZ w Białymstoku w ramach projektów KA107 i trwa ona standardowo 5 dni.

ILE WYNOSI STYPENDIUM ?

Wysokość stawek grantu na 1 dzień według grup krajów określają zasady programu Erasmus w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD?

Rekrutacja i kwalifikacja kandydatów odbywa się zgodnie z określonymi zarządzeniem Rektora zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy. Kwalifikacji wstępnej kandydata na wyjazd dokonuje jego przełożony, biorąc pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe i/lub dydaktyczne pracownika. Zatwierdzenia kandydatury danego pracownika na wyjazd dokonuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się i składanie dokumentów (podanie rozpatrzone przez przełożonego i Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia) do Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą (p. 23 B).

Plik Rozmiar
pdf Uczelnie partnerskie ERASMUS KA103 0.12 MB
pdf Erasmus policy statement 2014-2020 0.16 MB
pdf Erasmus policy statement 2021-2027 0.24 MB
pdf Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 1.3 MB
pdf Zarządzenie, zasady finansowania wyjazdów pracowników, Konkurs KA131 2021 0.18 MB
pdf Zasady rekrutacji i kwalifikacji pracowników na wyjazdy Erasmus+ 2022/2023 0.18 MB
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Porozumienie o programie nauczania 2020 0.08 MB
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Porozumienie o programie szkolenia 2020 0.08 MB
pdf Erasmus+ KA 107 2020 uczelnie partnerskie 0.07 MB
pdf Zarządzenie zasady rekrutacji pracowników Erasmus 2020 2021 0.16 MB
pdf Zarządzenie zasady finansowania wyjazdów pracowników 2020 2021, Konkurs 2020 0.09 MB
pdf KA 107 2020 ogłoszenie o rekrutacji pracowników WSFiZ na wyjazdy do uczelni partnerskich 0.16 MB
pdf KA 107 2020 zarządzenie dotyczące rekrutacji i kwalifikacji oraz finansowania wyjazdów pracowników WSFiZ 0.21 MB