Od roku 1998/99 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku wspiera mobilność akademicką. Wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie w ramach Programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus + jest Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Celem Programu Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Program Erasmus+ wspiera kraje w nim uczestniczące w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl

Głównym zadaniem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych poprzez:

  • wymianę studentów obejmującą wyjazdy na studia,
  • wyjazdy studentów na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw,
  • wymianę nauczycieli akademickich,
  • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych,
  • przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów,
  • system zaliczania okresu studiów odbytych w innym kraju.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+ !

Pracownicy

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Pracownicy WSFiZ w Białymstoku mogą wyjeżdżać w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej lub odbycia szkolenia prowadzącego do rozwoju i nabycia kwalifikacji zawodowych, odbywającego się w uczelni lub innej organizacji. Wyjazdy nie obejmują uczestnictwa w konferencjach.

Pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy dwustronne na realizację danego działania. Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu przeprowadzenia zajęć wymaga realizacji minimum 8 godzin zajęć (wyjazd na 1 tydzień lub krótszy okres). W ramach Programu dopuszczalne są okresy mobilności od 2 dni do 2 miesięcy.

W ramach mobilności pracowników możliwa jest też realizacja przyjazdów pracowników przedsiębiorstw z krajów uczestniczących w programie do uczelni w celu przeprowadzenia wykładów dla studentów.

Mobilność realizowana w ramach projektów KA103 dotyczy wyjazdów do państw określanych jako „kraje programu”. Kraje programu współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników. Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje partnerskie, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Kraje te są zgrupowane w regiony wg instrumentów finansowych UE, z jakich dofinansowywana jest współpraca. Mobilność z krajami partnerskimi realizowana jest przez WSFiZ w Białymstoku w ramach projektów KA107 i trwa ona standardowo 5 dni.

ILE WYNOSI STYPENDIUM ?

Wysokość stawek grantu na 1 dzień według grup krajów określają zasady programu Erasmus w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD?

Rekrutacja i kwalifikacja kandydatów odbywa się zgodnie z określonymi zarządzeniem Rektora zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy. Kwalifikacji wstępnej kandydata na wyjazd dokonuje jego przełożony, biorąc pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe i/lub dydaktyczne pracownika. Zatwierdzenia kandydatury danego pracownika na wyjazd dokonuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się i składanie dokumentów (podanie rozpatrzone przez przełożonego i Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia) do Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą (p. 23 B).

Plik
pdf Uczelnie partnerskie ERASMUS KA103
pdf Erasmus policy statement 2014-2020
pdf Erasmus policy statement 2021-2027
pdf Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
pdf Zarządzenie, zasady finansowania wyjazdów pracowników, Konkurs KA131 2021
pdf Zasady rekrutacji i kwalifikacji pracowników na wyjazdy Erasmus+ 2022/2023
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Porozumienie o programie nauczania 2020
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Porozumienie o programie szkolenia 2020
pdf Erasmus+ KA 107 2020 uczelnie partnerskie
pdf Zarządzenie zasady rekrutacji pracowników Erasmus 2020 2021
pdf Zarządzenie zasady finansowania wyjazdów pracowników 2020 2021, Konkurs 2020
pdf KA 107 2020 ogłoszenie o rekrutacji pracowników WSFiZ na wyjazdy do uczelni partnerskich
pdf KA 107 2020 zarządzenie dotyczące rekrutacji i kwalifikacji oraz finansowania wyjazdów pracowników WSFiZ