Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek.

Dochód netto na jedną osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne ustalany jest przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim. Obecnie wynosi 1 051,70 zł na osobę.

W przypadku wykazania dochodu netto poniżej kwoty 600 zł na członka rodziny wymagane jest zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.

Stypendium socjalne przyznawane jest na jeden semestr. 

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne należy pobrać:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 1) , (zał. nr 1a)
  2. Oświadczenia do wniosku (zał. nr 8)
  3. Oświadczenie członka rodziny o osiąganiu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zał. nr 6)
  4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (zał. nr 7)
  5. Dołączyć wymagane dokumenty, obrazujące sytuację rodzinną i materialną studenta.
  6. Alternatywnie:

zał. nr 5 – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

zał. nr 9 – Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego

zał. nr 10 –  Wniosek studenta o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dla studiów stacjonarnych)

zał. nr 11 – Oświadczenie studenta o samodzielności finansowej

zał. nr 12 – Zaświadczenie z OPS

 

„Dokumentowanie dochodu do stypendium socjalnego”

 

W semestrze letnim studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne na semestr zimowy, i których sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym, składają Wniosek uproszczony o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 1a) wraz z Oświadczeniem (zał. nr 8).

W przypadku gdy zmieniła się sytuacja rodzinna lub materialna studenta (np. zmiana liczby członków rodziny studenta, utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do stanu udokumentowanego w semestrze zimowym, należy złożyć pełny wniosek o stypendium socjalne wraz z wymaganymi dokumentami.

Okresem rozliczeniowym potwierdzającym wysokość dochodów w bieżącym roku akademickim jest poprzedzający rok kalendarzowy.

 

Osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o stypendium socjalne lub składają pełny wniosek, są zobowiązane do złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją obrazującą sytuację rodzinną i materialną studenta.