Stypendium rektora przyznawane jest przez Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na wniosek studenta.

Stypendium może otrzymać student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen, lub posiada osiągnięcia naukowe, lub osiągnięcia artystyczne, lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Aby złożyć wniosek o stypendium rektora należy pobrać:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (zał. nr 4) lub (zał. nr 4a)
  2. Oświadczenia do wniosku (zał. nr 8) – trzy pierwsze oświadczenia
  3. Dołączyć wymagane dokumenty, poświadczające dodatkowe osiągnięcia studenta (naukowe, artystyczne, sportowe) – ksero –oryginał do wglądu.

W semestrze letnim składany jest uproszczony wniosek (zał. nr 4a) oraz (zał. nr 8)  bez dodatkowej dokumentacji i załączników.

Wysoka średnia ocen to średnia nie mniejsza niż 4,00.

Załącznik nr 13 Wykaz polskich związków sportowych